അലാവുദ്ദീനും അൽഭുതവിളക്കും

Released
Alavuddeenum Albhuthavilakkum
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 June, 1979

alavudeenum albhuthavilakum poster