രക്തം

Released
Raktham
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 3 September, 1981

raktham movie poster