അസുരൻ

Released
Asuran
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 18 August, 1983