ഏഴാം രാത്രി

Released
Ezham Rathri
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 14 August, 1982