മണിസ്വാമി

Mani Swamy
Mani Swamy
എം കെ മണിസ്വാമി
എം കെ മണി
സംവിധാനം: 2
കഥ: 4
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 1

കഥാകൃത്തും നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ മണിസ്വാമി. നടി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ഭാര്യയാണ്