രാജൻ പറഞ്ഞ കഥ

Rajan paranja kadha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 March, 1978