ഒരു കഥ ഒരു നുണക്കഥ

Oru Kadha Oru Nunakkadha
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 16 January, 1986