ജഗദ് ഗുരു ആദിശങ്കരൻ

Jagad Guru Adi Sankaran
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 October, 1977