ശങ്കരാചാര്യർ

Sankaracharyar
ആദി ശങ്കരാചാര്യർ
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4