ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ

Sabarimala Shree Dharmashastha
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 December, 1970