കുട്ടി

Kutty

ശബരിമല ശ്രീ ധർമ്മ ശാസ്തായുടെ ഛായാഗ്രഹണം യു രാജഗോപാൽ ബഞ്ചമിൻ എന്നിവരോടൊപ്പം