ട്രഡീഷണൽ

Traditional
പരമ്പരാഗതം
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 132
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 15
കഥ: 1

പരമ്പരാഗത ഗണത്തിൽ പെട്ടവ