ട്രഡീഷണൽ

Traditional
പരമ്പരാഗതം
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 139
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 18
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1
കഥ: 1

പരമ്പരാഗത ഗണത്തിൽ പെട്ടവ