ട്രഡീഷണൽ

Traditional
പരമ്പരാഗതം
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 130
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 13
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 0

പരമ്പരാഗത ഗണത്തിൽ പെട്ടവ