സാജൻ കെ റാം

Sajan K Ram
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 9
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരിയുടെ സഹോദരിപുത്രന്‍

സംഗീത  സംവിധാനം (ജോസേട്ടന്റെ  ഹീറോ)