ദിൻ നാഥ് പുത്തഞ്ചേരി

Din nath Puthanchery
Din nath Puthanchery
ദീനനാഥ് പുത്തഞ്ചേരി
ദീൻ നാഥ് പുത്തഞ്ചേരി
ദിനനാഥ് പുത്തഞ്ചേരി
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 20
സംവിധാനം: 1
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരിയുടെ മകൻ