മലഹരി

ഈ രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ഉദധി നിവാസ ഉരഗ ശയന ട്രഡീഷണൽ ട്രഡീഷണൽ കെ ജെ യേശുദാസ് സർഗം