മലഹരി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ഉദധി നിവാസ ഉരഗ ശയന ട്രഡീഷണൽ ട്രഡീഷണൽ കെ ജെ യേശുദാസ് സർഗം