ഉത്തരായനം

Utharayanam (Throne of Capricorn)
സംവിധാനം: 
Runtime: 
118മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 April, 1975