കാര്യമവനോടുശൌര്യം

സാരമില്ലെങ്കിലുമിത്തരം
സാരമില്ലെങ്കിലുമിത്തരം
അഹങ്കാരമുണ്ടാകയാല്‍ സത്വരം
പാരം പ്രസിദ്ധമായ്ത്തീരുന്നതിൻ മുമ്പേ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല,നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
karyamavanodu shouryam

Additional Info

Year: 
1990