ഭവദീയ നിയോഗം

ഭവദീയ നിയോഗം
ഭവദീയ നിയോഗം ഞാന്‍
അവതീര്യ ഭുവി പാര്‍ത്ഥസവിധേ
ചെന്നു ചൊല്ലീടാം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല,നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
bhavadeeya niyogam

Additional Info

Year: 
1990