അർജ്ജുന വല്ലഭ

അർജ്ജുന..വല്ലഭ അല്ലയോ ഞാൻ
നമുക്കു ....
അർജ്ജുന..വല്ലഭ അല്ലയോ ഞാൻ
നമുക്കു ....
അഗ്രജ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഇല്ലയോ...
അഗ്രജ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഇല്ലയോ...
വില്ലെടുക്ക ഞാൻ വലിക്ക... വീര
വില്ലെടുക്ക ഞാൻ വലിക്ക... വീര
നമുക്കു രഥ്യ കുലധർമ്മമതല്ലയോ
നമുക്കു രഥ്യ കുലധർമ്മമതല്ലയോ
ആ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
arjjuna vallabha

Additional Info

Year: 
1999
Lyrics Genre: