നിധിചാലാ സുഖമാ

നിധിചാലാ സുഖമാ..
രാമുനി സന്നിധി സേവാ
സുഖമാ ...

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
nidhichala sughama (bit)

Additional Info

Year: 
1982