ചാകര

Released
Chakara-Malayalam Movie 1980
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 18 October, 1980