കൃഷ്ണസ്വാമി

Krishnaswami
കൃഷ്ണസ്വാമി (കോസ്റ്റ്യൂം)