സ്വത്ത്

Released
Swathu
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 September, 1980