വിരഹിണി രാധ

വിരഹിണി രാധ ഈ രാധ
ആരാധിക ഈ രാധ
കോലക്കുഴലിനെ തൊട്ടു തൊട്ടുണർത്തും
കോമളാംഗുലികളാലെ
പീനപയോധരലാളനമേകിയ
പരമാനന്ദം എനിക്കഞ്ജാതം ( വിരഹിണി...)
 
കാമശരങ്ങളാൽ മെയ് മുറിയുകിലും
രാസകേളിയിലലിഞ്ഞൂ
ഗോപികമാർ കാട്ടും നാണമുണർത്തിയ്യ
പരിഹാസവും എനിക്കഞ്ജാതം (വിരഹിണി..)
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
virahini radha

Additional Info