ജന്മ ജന്മാന്തര

ജന്മാന്തര സുകൃതമടയാൻ
നിമിഷമെങ്കിലും നീ തരൂ
കറുകനാമ്പിലെ നിമിഷമീ ഞാൻ
ഗഗനം വളർത്തും ബിന്ദു ഞാൻ
നിന്നിലെ നിറമാം മഴവിൽക്കൊടിയെ
മറക്കരുതേ നീഹാരമേ
നിന്നാത്മദാഹമെൻ ചിറകുകളല്ലേ
മാഞ്ഞു പോകിലും മറക്കുമോ (ജന്മ..)
 
 
ഓർമ്മകൾ തൂർന്നുലയും
കന്നൽമിഴിയിൽ
തിളങ്ങി രാഗാർദ്ര നീലിമ
ഹൃദയം ശാന്തിയിൽ മുഴുകട്ടെ
ഒരുമയിൽ ഇരുമെയ്യും അലിയട്ടെ (ജന്മാ..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Janma janmanthara

Additional Info