പാവം പൂർണ്ണിമ

Paavam Poornima
സംവിധാനം: 
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 May, 1984

pavam poornima