യക്ഷിപ്പാറു

Yakshiparu
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 1979