ശ്രീ മുരുകാലയ

Sree Murukalaya

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കാമധേനു ജെ ശശികുമാർ 1976
കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ ജെ ശശികുമാർ 1976
പിക് പോക്കറ്റ് ജെ ശശികുമാർ 1976
മുറ്റത്തെ മുല്ല ജെ ശശികുമാർ 1977
പഞ്ചാമൃതം ജെ ശശികുമാർ 1977
ജയിക്കാനായ് ജനിച്ചവൻ ജെ ശശികുമാർ 1978
കല്പവൃക്ഷം ജെ ശശികുമാർ 1978
കനൽക്കട്ടകൾ എ ബി രാജ് 1978
മുദ്രമോതിരം ജെ ശശികുമാർ 1978
ബീന കെ നാരായണൻ 1978
യക്ഷിപ്പാറു കെ ജി രാജശേഖരൻ 1979
ഇനിയും കാണാം ചാൾസ് അയ്യമ്പിള്ളി 1979
പ്രകടനം ജെ ശശികുമാർ 1980
ദിഗ്‌വിജയം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1980
അന്തപ്പുരം കെ ജി രാജശേഖരൻ 1980
കരിപുരണ്ട ജീവിതങ്ങൾ ജെ ശശികുമാർ 1980
മനുഷ്യമൃഗം ബേബി 1980
പപ്പു ബേബി 1980
അഗ്നിശരം എ ബി രാജ് 1981
തുഷാരം ഐ വി ശശി 1981
ജംബുലിംഗം ജെ ശശികുമാർ 1982
കാത്തിരുന്ന ദിവസം പി കെ ജോസഫ് 1983