കാത്തിരുന്ന ദിവസം

Kathirunna Divasam
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 October, 1983