പഞ്ചാമൃതം

Panjamrutham
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 10 February, 1977