ശങ്കർ

N Shankar

നടനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന എം.ജി.ആറിന്റെ അംഗരക്ഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ശങ്കർ.