ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങി

Released
Alorungi Arangorungi
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 February, 1986