വിജയാ ഫിലിംസ് സർക്യൂട്ട്

Title in English: 
Vijaya Films Circuit