കൃഷ്ണൻ

Krishnan Vani Studio, Madras
വാണി സ്റ്റുഡിയോ മദ്രാസ്