ദൂരം അരികെ

Released
Dhooram Arike (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 February, 1980