അബ്കാരി

Released
Abkari
കഥാസന്ദർഭം: 

സാധാരണക്കാരായ രണ്ടു ചാരായത്തൊഴിലാളികൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി മദ്യമുതലാളിമാരായി മാറുന്നു. കടന്നുവന്ന വഴികൾ മറന്നും   നിഴലുപോലെ പിന്തുടരുന്ന ചതികൾ ഓർക്കാതെയും സാമ്രാജ്യം വലുതാക്കാൻ അവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 April, 1988