ആദ്യത്തെ അനുരാഗം

Released
Aadhyathe Anuragam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 July, 1983

adyathe anuragam poster