ജി കെ പള്ളത്ത്

GK Pallath
g-k-pallath-m3db.png
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 22