അമൃതഗീതം

Released
Amrutha Geetham
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 1 October, 1982