മാരിവില്ലിൻ സപ്തവർണ്ണജാലം

മാരിവില്ലിൻ സപ്തവർണ്ണജാലം

മനസ്സിതിൽ തീർത്തൊരിന്ദ്രജാലം

വിണ്ണിലും മണ്ണിലും എങ്ങും

വിരളദൃശ്യമാമപൂർവ രൂപം എന്റെ

പ്രാണപ്രേയസീ നിൻ രൂപം

 

പൂവിൽ മധുപൻ പോൽ അലിയും ഞാൻ സഖിയിൽ

മോഹം തിരിനീട്ടും ഹൃദയങ്ങൾ കുളിരും

രാഗാർദ്രമാം പൂമിഴികൾ

സരോവരം വിടർന്നിടും മധുതടാകമായ് (മാരി..)

 

മെയ്യിൽ മലരമ്പൻ പുളകങ്ങൾ വിതറും

ഉള്ളിൽ പുതുപുത്തൻ മധുരങ്ങൾ പകരും

ആലോലമാം പൂമേനിയിൽ

മദം രസം സുഖം തരും

പ്രണയിനീ വരൂ (മാരി..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maarivillin saptha

Additional Info