വി ഡി എസ് റെക്കോർഡിംഗ് സെന്റർ മദ്രാസ്

V D S Recording Centre Madras

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
വയൽ ആന്റണി ഈസ്റ്റ്മാൻ 1981

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
അമൃതഗീതം ബേബി 1982