ചോര ചുവന്ന ചോര

Chora chuvanna chora
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 February, 1980