നാഗഗാന്ധാരി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 സരസിജനാഭ സോദരി ട്രഡീഷണൽ ട്രഡീഷണൽ ഡോ കെ ഓമനക്കുട്ടി ദേവാസുരം