ഭജഗോവിന്ദം

ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം
ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ
സംപ്രാപ്തേ സന്നിഹിതേ കാലേ
നഹി നഹി രക്ഷതി ഡുകൃഞ്ജുകരണേ

നാരീസ്തന ഭര നാഭീദേശം
ദൃഷ്ട്വാ മാ ഗാ മോഹാവേശം
ഏതന്‍മാംസവസാദി വികാരം
മനസ്സി വിചിന്തയ വാരം വാരം

നളിനീ ദല ഗത ജലമതിതരളം
തദ്വജ്ജീവിതം അതിശയ ചപലം
വിദ്ധിവ്യാധ്യഭിമാനഗ്രസ്തം
ലോകം ശോകഹതം ച സമസ്തം

ബാലസ്താവത് ക്രീഡാസക്തഃ
തരുണസ്താവത് തരുണീസക്തഃ
വൃദ്ധസ്താവത് ചിന്താസക്തഃ
പരമേ ബ്രഹ്മണി കോപി ന സക്തഃ

ജഢ്ലീമുണ്ഡീ ലുംചിതകേശഃ
കാഷായാംബര ബഹുകൃതവേഷഃ
പശ്യന്നപി ചന പശ്യതി മൂഢഃ
ഉദരനിമിത്തം ബഹുകൃതവേഷം

പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം
പുനരപി ജനനീ ജഠരേ ശയനം
ഇഹ സംസാരേ ബഹുദുസ്താരേ
കൃപയാ പാരേ പാഹി മുരാരേ..
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Bhajagovindam

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം