സിംഹാസനം

Simhasanam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 November, 1979