വിലാസലോലുപയായി

Vilasalolupayay
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
6
Average: 6 (1 vote)

വിലാസലോലുപയായി
വസന്ത കൗമുദി വന്നു...
കഞ്ചുകമൂരി മാറത്തുപൂശാൻ...
കഞ്ചുകമൂരി മാറത്തുപൂശാൻ
കളഭ കിണ്ണം നീക്കി വച്ചു

(വിലാസ)

വനാന്ത ശീതള നളിനി... നളിനി...
വർണ്ണമനോഹരിയായി....
വനാന്ത ശീതള നളിനി... നളിനി...
വർണ്ണമനോഹരിയായി....
ജലദേവതമാർ ലീലാലോലം...
ജലദേവതമാർ ലീലാലോലം...
നീന്തി നീന്തി നടന്നൂ... മലർന്നു..
നീന്തി നീന്തി നടന്നൂ

(വിലാസ)

രജനീകോകിലമകലെ...അകലെ...
മദകര സംഗീതമരുളി...
രജനീ കോകിലമകലെ...അകലെ...
മദകര സംഗീതമരുളി...
മനസ്സു മുരളും പ്രണയ ലഹരിയിൽ...
മനസ്സു മുരളും പ്രണയ ലഹരിയിൽ..
മദന പൂജക്കൊരുങ്ങീ... ഇന്നിതാ...
മദന പൂജക്കൊരുങ്ങീ...

(വിലാസ)

.