പ്രതികാരം

Released
Prathikaram
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 January, 1972