അൾത്താര

Althaara - Malayalam Movie released on 1964
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 24 December, 1964