പാടാത്ത പൈങ്കിളി

Padatha painkili
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 March, 1957

padatha painkili poster