കെ കെ എസ് മണി

Name in English: 
K K S Mani
Artist's field: